Αγορά ΑκινήτουΠώληση ΑκινήτουΜίσθωση/Εκμίσθωση ΑκινήτουΕκτίμηση ΑκινήτουΔάνειαΑντιπαροχές
Κτηματοδυναμική πωλήσεις και αντιπαροχές εντός σχεδίου οικοπέδων στην Αττική - Μεσίτες, σύμβουλοι ακινήτων - ktimatodinamiki.gr

Greek English  

Αρχική σελίδα Αναζήτηση ακινήτων Ανάθεση Νέα της αγοράς Η Εταιρεία Υπηρεσίες Καριέρα Επικοινωνία

Υπηρεσίες

  Αγορά Ακινήτου

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=

Φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Απαλλαγή φόρου αγοράς για πρώτη κατοικία.

Η απόκτηση πρώτης κατοικίας, από 23/4/2010, με αγορά ή κληρονομιά ή γονική παροχή απαλλάσσεται από τον οικείο φόρο για κατοικία μέχρι ποσού αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο η άγαμο και μέχρι διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ για κάθε άγαμο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση η φυσική αναπηρία, για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο η χήρο η άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Επίσης μέχρι ποσού αξίας διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (275.000) Ευρώ  για κάθε έγγαμο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση η φυσική αναπηρία.Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ για καθένα απο τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο η κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς. 

Επίσης απαλλάσσεται η απόκτηση οικοπέδου μέχρι ποσού αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο η άγαμο και μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ  για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο η χήρο η άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο η κληροδόχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατα πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Η απαλλαγή χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στην περίπτωση που ο κληρονόμος η ο κληροδόχος είναι κύριος ποσοστού εξ αδιαιρέτου κατοικίας η οικοπέδου και κληρονομεί και το υπόλοιπο ποσοστό, ώστε να γίνεται κύριος ολοκλήρου του ακινήτου, καθώς και στην περίπτωση συνένωσης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. 

Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι να μην καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες, δηλαδή η επιφάνεια του υπάρχοντος διαμερίσματος ή του συνόλου των υπαρχόντων διαμερισμάτων να είναι στον άγαμο μικρότερη από 70 τ.μ., στον έγγαμο χωρίς παιδιά μικρότερη από 70 τ.μ., στον άγαμο ή έγγαμο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% μικρότερη από 90 τ.μ., στον έγγαμο με ένα παιδί μικρότερη από 90 τ.μ., στον έγγαμο με δύο παιδιά μικρότερη από 110 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 25 τ.μ. για κάθε ένα παιδί από το τρίτο και μετά.

Στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης πρέπει να προστεθούν αυτά τα τετραγωνικά μέτρα στα ήδη υπάρχοντα για να δει ο φορολογούμενος αν καλύπτονται οι στεγαστικές του ανάγκες.

Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η απαλλαγή.

  1. Μη ύπαρξη δικαιώματος εξ’ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή οίκηση σε άλλη κατοικία η ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του ή δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται  σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.
  2. Μη χρήση της απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κληρονομιάς ή γονικής παροχής προς απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά το παρελθόν, από τον ίδιο ή τη σύζυγό του.
  3. Μη μεταβίβαση της οίκησης η ιδανικού μεριδίου κατοικίας η οικοπέδου, της επικαρπίας κατοικίας ή της ψιλής κυριότητας ή της επικαρπίας οικοπέδου που πληρούσαν τις στεγαστικές του ανάγκες, κατά την προηγούμενη πενταετία.
  4. Μη ύπαρξη συγγενείας πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τoν πωλητή και
  5. Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.   

 

Φόροι ακινήτων στις μεταβιβάσεις 
 

 

Κατηγορία ακινήτου
Πρώτη Μεταβίβαση
Στοιχείο Παράδο
σης
Κτισμά
των
Δελτίο
Αυτοπα
ράδοσης
Δεύτερη
Μεταβίβαση
Δεύτερη
Μεταβίβαση
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΠΕ
ΔΟΥ
ΧΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Φ.Μ.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ –
ΝΕΟΔΜΗΤΗ Ή ΠΑΛΙΑ
Φ.Μ.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ –
ΝΕΟΔΜΗΤΗ
Φ.Π.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ –
ΠΑΛΙΑ
Φ.Μ.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΣ
Φ.Π.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
Φ.Μ.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
 ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟ
 
Φ.Π.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
 
 
Φ.Π.Α.
 
Φ.Μ.Α.
ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΩΣ
31/12/2005 (Ή ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΕΩΣ 25/11/2005)
Φ.Μ.Α.
 
 
 
Φ.Μ.Α.

 

 

Ο Φόρος Μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.) είναι 3% επί της αντικειμενικής αξίας ή της πραγματικής που αναγράφεται στο συμβόλαιο εάν αυτή είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) υπολογίζεται με 24% επί της αντικειμενικής αξίας ή της πραγματικής που αναγράφεται στο συμβόλαιο εάν αυτή είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική.

Στην περίπτωση της αντιπαροχής, όταν ο οικοπεδούχος παραλάβει τα διαμερίσματά του υποχρεούται να καταβάλει Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος θα υπολογιστεί στην αξία των κτισμάτων που θα παραλάβει (η οποία βρίσκεται αν πολλαπλασιάσουμε το ποσοστό της αντιπαροχής με το απολογιστικό κόστος που αναγράφεται στο βιβλίο κοστολογίου εργολάβου) και όχι επί της αντικειμενικής αξίας τους.

 

 Ακίνητα δεν υπάγονται στο Φ.Π.Α. όταν:

  • H άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005.
  • Η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005, αναθεωρείται μετά από την 1/1/2006 και μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης της άδειας έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής. Τότε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στη Δ.Ο.Υ. είναι δυνατό να χορηγηθεί εξαίρεση.
  • Οικοδομή ανεγείρεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο και η άδεια οικοδομής εκδίδεται από 1/1/2006 και μετά και μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης της αδείας έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής. Τότε είναι δυνατό να χορηγηθεί εξαίρεση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην Πολεοδομία μέχρι 25/11/2005.
  • Σε περίπτωση αντιπαροχής, η άδεια οικοδομής εκδίδεται από την 1/1/2006 και μετά και μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης της αδείας έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής είναι δυνατό να χορηγηθεί εξαίρεση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στη Δ.Ο.Υ. υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί πλήρης φάκελος στην Πολεοδομία μέχρι 25/11/2005 και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό κατασκευής μέχρι 25/11/2005. 

 
Site map •  Προσθήκη στα αγαπημένα •  Προτείνετε μας